آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

ماژول ها

جهت تمدید و یا افزودن ماژول به نرم افزار میتوانید ازاین قسمت اقدام نمایید.و روی دکمه تمدید کلیک نمایید و صورتحساب خود را صادر نمایید،که در قسمت مدیریت پنل /صورتحساب قابل مشاهده است .