آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان :

برای مشاهده صورت سود و زیان از قسمت "گزارشات حسابداری" /صورت سود و زیان را انتخاب میکنیم ،
با واردکردن بازه تاریخی مد نظر، وکلیک روی گزینه
"جستجو" صورت سود و زیان مربوط به  دوره نمایش داده میشود و در صورت نیاز ،روی گزینه "چاپ " کلیک میکنیم.