آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

ترازنامه

ترازنامه :


برای مشاهده ترازنامه از قسمت "گزارشات حسابداری" / ترازنامه را کلیک میکنیم ،

با واردکردن تاریخ مد نظر، وکلیک روی گزینه "جستجو" ترازنامه نمایش داده میشود و در صورت نیاز ،روی گزینه "چاپ " کلیک میکنیم