آموزش استفاده از پنل حسابینو

آموزش و راهنمای استفاده از بخش های مختلف پنل

لیست آموزش

اسناد حسابداری

لیست اسناد  : در نرم افزار حسابینو اسناد حسابداری به دوصورت ثبت میشوند:یکی اتوماتیک که هنگامی که شما هر عملیاتی در نرم افزار شامل فاکتور خرید وفروش ،دریافت وپرداخت و...انجام میدهید سند حسابداری آن بطوراتوماتیکدر این قسمتثبت میشود و قابل مشاهده هست ، دومی اسنادیکه شما بصورت دستی مستقیم دراین قسمت وارد میکنید که قابل ویرایش ومشاهده هستند .

برای ثبت سند، روی گزینه "جدید" کلیک کرده  و در پنجره باز شده ،مراحل زیر را به ترتیب واردمیکنیم :

1.شرح سند  2.تاریخ 3.ثبت ردیف اسناد  با انتخاب حساب های مربوطه 4. ثبت مبلغ بدهکار یا بستانکار هر حساب 5.در نهایت با کلیک روی گزینه "تایید "سند، ثبت می شود.